Email Text

porada@davidwedgelaw.com

Phone Text

22 01 92 991 9011

Location

Kwiatowa 24/a

9:00 - 17:30

Menu

Czym jest prawo administracyjne? Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego


Definicja prawa administracyjnego

Prawo administracyjne jest obok prawa karnego czy cywilnego jedną z gałęzi prawa. Normy prawne zawarte w tej gałęzi prawa regulują stosunki między organami administracji publicznej i podmiotami niepodporządkowanymi tym organom. Cechą charakterystyczną norm prawa administracyjnego jest możliwość wyegzekwowania ich poprzez zastosowanie przymusu państwowego.

Źródła prawa administracyjnego

Prawo administracyjne (https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-administracyjne/ odróżnia od innych dziedzin prawa brak kodyfikacji. Jedynie postępowanie administracyjne zostało skodyfikowane. Kolejną cechą jest mnogość źródeł prawa administracyjnego oraz ich niejednolitość.

Zgodnie z konstytucją źródłami powszechnie obowiązującego prawa są:

 • Konstytucja
 • ustawy
 • ratyfikowane umowy międzynarodowe
 • rozporządzenia
 • akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły)

Oprócz tego, źródłami prawa administracyjnego mogą być wymienione w konstytucji lub niewymienione bezpośrednio:

 • zarządzenia Prezydenta
 • zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
 • zarządzenia Ministrów
 • uchwały Rady Ministrów
 • regulaminy
 • statuty
 • okólniki

Wymienić należy także tzw. źródła niezorganizowane czyli:

 • doktryna
 • orzecznictwo
 • zwyczaj

Stosunek administracyjnoprawny

Stosunkiem administracyjnoprawnym nazywamy stosunek między organami administracji publicznej, działającymi w imieniu państwa, a innymi podmiotami. Stosunki te oparte są na normach prawa administracyjnego. Różnicą między stosunkiem cywilnoprawnym a administracyjnoprawnym jest nierównorzędność podmiotów – administracja państwowa działa władczo i może kształtować treść stosunku.

Przedmiot stosunku zawsze znajduje się w sferze określonych prawem zadań administracji publicznej. Jednym z podmiotów jest zawsze organ administracji, który jest upoważniony do żądania spełnienia określonego świadczenia lub odpowiedniego zachowania. Drugim podmiotem może być osoba fizyczna lub prawna.

Treść stosunku zawiera obowiązki oraz uprawnienia, które mogą polegać na działaniu bądź zaniechaniu. Te obowiązki i uprawnienia co do zasady mają charakter osobisty.

Autor: https://adwokat-kaliszewski.pl/

Tagi: