Email Text

porada@davidwedgelaw.com

Phone Text

22 01 92 991 9011

Location

Kwiatowa 24/a

9:00 - 17:30

Menu

Co należy wiedzieć o rozwodzie?


Zgodnie z polskimi przepisami prawa koniecznym warunkiem dopuszczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozpad małżeństwa między małżonkami. W przypadku niespełnienia tego warunku sąd nie jest zobowiązany do udzielenia rozwodu, nawet jeśli małżonek wyrazi na to zgodę.Nawet sytuacje takie jak zdrada, alkoholizm jednego z małżonków czy przemoc domowa nie wystarczą do uzyskania rozwodu. W wyżej wymienionych przypadkach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy małżeństwo rozpadło się całkowicie i trwale.

Kiedy możemy mówić o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia? 

Rozwiązanie małżeństwa uważa się za całkowite, jeśli wszystkie psychiczne, fizyczne i finansowe więzi między małżonkami zostały zerwane. Najbardziej oczywista sytuacja ma miejsce, gdy dana osoba mieszka z nowym partnerem przez długi czas, wiąże z nim przyszłość i nie ma planów powrotu do współmałżonka. Jednak również w przypadku konkubinatu – gdy więzy finansowe nie są zerwane – sąd może orzec o rozwodzie, jeżeli spełnione są pozostałe dwie przesłanki rozwodu, a konkubinat jest tylko stanem majątkowym małżonków (np. żadnego z nich może mieszkać gdzie indziej).

Z drugiej strony, badając trwałość rozkładu, sąd ocenia, czy na podstawie doświadczeń życiowych uzasadnione jest oczekiwanie, że małżonkowie zaczną mieszkać razem. Często dekompozycja wymagań trwa już od dłuższego czasu. Jednak w niektórych przypadkach rozkład jest uważany za trwały, nawet jeśli nie jest „długoterminowy”. 

adwokat wrocław

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Pomimo tego, że nastąpił trały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego sąd może nie udzielić małżonkom rozwodu:

– ucierpi dobro małoletnich dzieci, na przykład rozwód spowoduje drastyczne obniżenie ich poziomu życia, zagrozi ich prawidłowemu rozwojowi,

– rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody i jego odmowa nie kłóci się z zasadami współżycia społecznego,

– orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, na przykład jeden z małżonków jest ciężko chory i potrzebuje opieki. 

Obecnie nie ma już posiedzenia pojednawczego. Co znacznie przyśpiesza całe postępowanie. Natomiast sąd może skierować sprawę do mediacji, jeśli widzi szanse na uratowanie małżeństwa.   Ponadto także na rozprawie, sąd może nakłaniać małżonków do pojednania, może zawiesić postępowanie, jeżeli uzna, że istnieją szanse na to, że małżeństwo może być nadal utrzymane. Podjęcie postępowania następuje na wniosek jednego z małżonków, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia, kiedy postępowanie zostało zawieszone. 

Sprawdź także: https://kancelariaea.pl/prawo-rodzinne-sprawy-rodzinne/rozwod-i-separacja/